Vítejte na stránkách MG Car Clubu Česká republika!
Tyto stránky jsou určeny všem majitelům a fanouškům automobilů značky MG.
MG Car Club Česká republika je oficiálním národním centrem slavného MG CAR CLUBu založeného již v roce 1930.
Věříme, že Vám tyto stránky pomohou rozšířit si obzory o významné části automobilové historie zvané MG, najít nové informace a třeba i nové přátele.
Budeme Vám vděčni za jakékoliv podněty.

< návrat zpět

Vedení a Stanovy

Statutární orgán

výbor

Členové výboru

Tomáš Strnad
předseda výboru

Lubomír Kocman
člen výboru, sekretář

Tomáš Kuška
člen výboru

 

Stanovy klubu

Platné stanovy MG Car Club Česká republika z. s. (PDF)

S t a n o v y

MG Car Club Česká republika z. s.

(dále též jen jako „spolek“)

Článek I.
Název, sídlo spolku
1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. ve spojení s § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
2. Spolek působí v českém jazyce pod názvem „MG Car Club Česká republika z. s.“. Změna názvu je možná pouze na základě rozhodnutí členské schůze.
3. Spolek je samostatnou nepolitickou organizací, přičemž svou níže popsanou činnost vyvíjí v souladu s právními předpisy České republiky.
4. Sídlem spolku je Rudná, Karlovotýnská 1171/13, PSČ 252 19, Česká republika.

Článek II.
Účel spolku
1. Účelem spolku je podpora činnosti příznivců historických vozidel, konkrétně pak pořádání sportovních akcí, soutěží elegance historických vozidel, testování historických vozidel, organizace kulturních, vzdělávacích a společenských akcí, zájezdů, jejich řízení, propagace a další s tím související úkoly.
2. Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku. Zisk z činnosti spolku se použije pouze pro spolkovou činnost (včetně správy spolku).

Článek III.
Členství
1. Členy spolku se mohou stát fyzické či právnické osoby. O přijetí člena rozhoduje výkonný výbor spolku na základě písemné přihlášky. Členství vzniká rozhodnutím výkonného výboru spolku o přijetí člena.
2. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí výkonný výbor spolku, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání. Přílohu takového usnesení pak vždy tvoří aktuální znění seznamu členů spolku.
3. Výkonný výbor spolku členovi/bývalému členovi spolku na jeho žádost zpřístupní seznam členů spolku do čtrnácti kalendářních dnů od podání žádosti v sídle spolku; jiným způsobem lze tento seznam členů spolku zpřístupnit pouze se souhlasem výkonného výboru spolku.

Článek IV.
Práva a povinnosti členů spolku
1. Členové mají zejména právo:
a) podílet se dle svých osobních schopností na činnosti spolku, volit a být voleni do orgánů spolku za předpokladu plné svéprávnosti,
b) hlasovat na členské schůzi spolku,
c) účastnit se akcí pořádaných spolkem,
d) využívat všech služeb poskytovaných spolkem,
e) nahlížet do zápisů ze zasedání (ustanovení článku III. odst. 3 se pro nahlížení užije obdobně),
f) podávat návrhy všem orgánům spolku a obracet se na ně se svými připomínkami.

2. Členové spolku jsou povinni zejména:
a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku,
b) řídit se při výkonu činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými spolkem,
c) užívat majetek spolku řádným způsobem tak, aby na něm nevznikla škoda
d) řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů spolku, smluv a vnitřních předpisů spolku,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a pověst spolku.

Článek V.
Zánik členství
1. Členství ve spolku zaniká:
a) vyloučením dle ustanovení čl. VI. stanov
b) vystoupením,
c) úmrtím člena/ zánikem právnické osoby, která je členem
d) zánikem spolku.

Článek VI.
Vyloučení člena ze spolku
1. Člena spolku je možné vyloučit v případě, že:
a) neuhradil členský příspěvek ani v dodatečné lhůtě určené v písemné výzvě,
b) hrubě porušuje povinnosti vyplývající z těchto stanov, a toto porušení povinností nelze odčinit,
c) způsobil spolku zvlášť závažnou újmu,
d) jinak závažně porušil povinnosti vyplývajícímu z těchto stanov a ani přes písemnou výzvu nezjednal nápravu.
2. Členství ve spolku zaniká podle ustanovení čl. V. odst. 1 písm. a) těchto stanov okamžikem rozhodnutí výkonného výboru spolku o vyloučení člena většinou všech členů výkonného výboru.
3. Návrh na vyloučení může podat v písemné formě kterýkoli člen; v návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.
4. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení rozhodnutí výkonného výboru spolku v písemné formě navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká.

Článek VII.
Vystoupení člena ze spolku
1. Člen spolku může vystoupit ze spolku v případě, že tento svůj záměr písemně oznámí výkonnému výboru spolku.
2. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení výkonnému výboru spolku.

Článek VIII.
Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a) členská schůze
b) výkonný výbor

Článek IX.
Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi svolává nejméně jedenkrát za rok výkonný výbor spolku. V případě potřeby může být členská schůze spolku svolána, jestliže o to písemně předsedu výkonného výboru požádá:
a) třetina členů spolku,
b) členové výkonného výboru spolku svým usnesením.
3. Den, místo konání a program zasedání oznámí výkonný výbor členům spolku písemně na adresu místa bydliště či e-mailovou adresu uvedené v seznamu členů nejméně třicet dnů před termínem zasedání členské schůze. Doručení písemnosti prostřednictvím e-mailu člen spolku potvrdí zpravidla do sedmi dnů od jejího odeslání.
4. Pozvánka na zasedání členské schůze musí obsahovat místo, čas a program zasedání členské schůze.
5. Členskou schůzi řídí předseda výkonného výboru, případně jiný člen výkonného výboru pověřený předsedou výkonného výboru.
6. Zasedání členské schůze může být blíže upraveno v řádu členské schůze.
7. Členská schůze spolku je usnášeníschopná za účasti nejméně prosté většiny všech členů spolku.
8. K přijetí usnesení je nutná prostá většina přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách či zákoně uvedeno jinak. Každý člen spolku má 1 (jeden) hlas.
9. Vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze spolku zajišťuje výkonný výbor spolku.

Článek X.
Rozhodování per rollam
1. Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam. V takovém případě zašle výkonný výbor nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze všem členům písemný návrh rozhodnutí.
2. Návrh rozhodnutí obsahuje zejména:
a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho odůvodnění,
b) lhůtu pro doručení vyjádření člena v délce 20 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu členovi (pro doručování se užije ust. čl. IX. odst. 3 obdobně),
c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
3. Nedoručí-li člen ve lhůtě podle odst. 2 písm. b) spolku souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
4. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů spolku.
5. Výsledek rozhodování dle tohoto článku X. včetně dne jeho přijetí, oznámí výkonný výbor nebo osoba oprávněná ke svolání členské schůze způsobem stanoveným v čl. IX. odst. 3 všem členům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.

Článek XI.
Působnost členské schůze
1. Členská schůze spolku zejména:
a) projednává zprávu o činnosti výkonného výboru spolku,
b) schvaluje stanovy spolku, vnitřní předpisy a řády spolku a veškeré jejich změny,
c) schvaluje změnu účelu spolku, včetně zaměření hlavní a vedlejší činnosti,
d) projednává a schvaluje program činnosti spolku na další období,
e) projednává a schvaluje návrh hospodaření na příští období,
f) volí na pětileté období předsedu výkonného výboru spolku a členy výkonného výboru spolku navržené jednotlivými členy spolku, včetně náhradníků,
g) projednává a schvaluje změnu názvu spolku,
h) rozhoduje o založení, zrušení a přeměně pobočného spolku,
i) rozhoduje o zrušení a způsobu zrušení spolku (likvidace spolku, přeměna).
2. K přijetí rozhodnutí uvedených v odst. 1 písm. b), c), g), i) je vyžadován souhlas většiny všech členů spolku.

Článek XII.
Výkonný výbor spolku
1. Výkonný výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami.
2. Členy výkonného výboru spolku volí členská schůze spolku na dobu pět (5) let. Výkonný výbor spolku je složen z předsedy a dvou členů.
3. Výkonný výbor spolku zastupuje spolek navenek. Za spolek jedná každý člen výkonného výboru samostatně.
4. Členové výkonného výboru jsou povinni vykonávat svoji činnost ku prospěchu účelu spolku a s ohledem na jeho zájmy.
5. Členové výkonného výboru jsou povinni se účastnit všech jednání a aktivně se podílet na činnosti výkonného výboru spolku. Členové výkonného výboru spolku mají nárok na úhradu účelně vynaložených a řádně doložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.
6. V případě ukončení funkce některého z členů výkonného výboru spolku navrhne kooptaci nového člena do nejbližšího zasedání členské schůze předseda výkonného výboru spolku a v případě zániku funkce předsedy výkonného výboru výkonný výbor spolku způsobem uvedeným v ustanovení odst. 9 tohoto článku, a to vždy z náhradníků zvolených členskou schůzí spolku.
7. Schůze výkonného výboru spolku svolává předseda výkonného výboru spolku, a to podle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce.
8. Výkonný výbor spolku musí být svolán, požádá-li o to nadpoloviční většina jeho členů.
9. Výkonný výbor spolku je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení výkonného výboru spolku je nutná nadpoloviční většina přítomných členů výkonného výboru spolku. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy výkonného výboru spolku.
10. Výkonný výbor spolku může podle potřeby přizvat na své zasedání členy spolku, případně jiné osoby.

Článek XIII.
Působnost výkonného výboru
1. Výkonný výbor vykonává pravomoci, které nejsou výlučně svěřeny členské schůzi spolku.
2. Výkonný výbor spolku zejména:
a) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku,
b) zpřístupňuje žadateli seznam členů spolku,
c) zpřístupňuje žadateli zápisy ze zasedání,
d) svolává členskou schůzi,
e) oznamuje členům spolku den, místo konání a program zasedání členské schůze spolku,
f) vyhotovuje zápis ze zasedání členské schůze spolku,
g) koordinuje běžnou činnost spolku,
h) rozhoduje o výši příspěvků a jejich splatnosti.

Článek XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovy spolku byly schváleny ustavující členskou schůzí spolku dne 30. 1. 2016.
2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto stanov bude shledáno neplatným či nevynutitelným, nebude tím dotčena platnost, respektive účinnost ostatních ustanovení těchto stanov.

V Rudné dne 30. 1. 2016


Tomáš Strnad
Lubomír Kocman
Tomáš Kuška